Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1)

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 (Bổ sung lần 1) ... Xem thêm
Ngày 05/05/2023

Mẫu fileWord: Đơn Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023-2028)

Mẫu fileWord: Đơn Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023-2028) ... Xem thêm
Ngày 04/05/2023

Thông báo Vv Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023-2028) và mẫu Đơn

Thông báo Vv Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2 (2023- ... Xem thêm
Ngày 28/04/2023

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2023

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 28/04/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/04/2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng ... Xem thêm
Ngày 27/03/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 23/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023 ... Xem thêm
Ngày 19/01/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01