Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Văn bản 176/CV-CTN Công bố thông tin hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Văn bản 176/CV-CTN Công bố thông tin hợp đồng Kiểm toán Báo cáo t&a ... Xem thêm
Ngày 16/05/2024

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2024

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 05 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 16/05/2024

Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thương niên 2024

Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thương niên 2024 ... Xem thêm
Ngày 23/04/2024

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 1 năm 2024 Kèm CV số 147

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 1 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 15/04/2024

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 1 năm 2024

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 1 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 15/04/2024

Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội cổ đông năm 2024

Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội cổ đông năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 03/04/2024

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 04 năm 2024

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 04 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 02/04/2024

Danh sách có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024

Danh sách có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 27/03/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 19/03/2024

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán Năm 2023 và Công văn số 95

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán Năm 2023 và ... Xem thêm
Ngày 12/03/2024
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01