Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Điều Lệ & Quản Trị Nội Bộ

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023 ... Xem thêm
Ngày 19/01/2023

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Điều lệ và các Quy chế 2021

Điều lệ và các Quy chế 2021 ... Xem thêm
Ngày 11/05/2021

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Năm 2020

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 28/01/2021

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020 ... Xem thêm
Ngày 29/10/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong H ... Xem thêm
Ngày 22/07/2020

Điều lệ Công ty Cp Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Điều lệ Công ty Cp Cấp Thoát Nước Lâm Đồng ... Xem thêm
Ngày 18/12/2018
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01