Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5 năm 2022

Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5 năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 06/06/2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo t&agr ... Xem thêm
Ngày 16/05/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 (Có BB)

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 (Có BB) ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tờ trình số 05 và 07 tại ĐHCĐ 2022

Tờ trình số 05 và 07 tại ĐHCĐ 2022 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ bổ sung (Danh sách ứng ứng thành viên Ban kiểm soát)

Danh sách ứng ứng thành viên Ban kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 21/04/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tháng 04/2022 ... Xem thêm
Ngày 08/04/2022

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 ... Xem thêm
Ngày 06/04/2022

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đến ngày 22/3/2022 ... Xem thêm
Ngày 28/03/2022

Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm toán Năm 2021

Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm toán Năm 2021  ... Xem thêm
Ngày 08/03/2022

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế TNDN giảm năm 2021 trên 10% so với năm 2020

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận Sau thuế TNDN giảm năm 2021 trên 10% so với năm 202 ... Xem thêm
Ngày 08/03/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01