Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/04/2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng ... Xem thêm
Ngày 27/03/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 23/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023

Báo Cáo Quản trị bảng tóm tắt 01/2023 ... Xem thêm
Ngày 19/01/2023

Báo cáo số 46BC-CTN Vv Danh sách Cổ đông Nhà nước và Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông Nhà nước và Cổ đông lớn ... Xem thêm
Ngày 17/01/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4 Năm 2022

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 4 Năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

Công văn số 35 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4 năm 2022 tăng 10%

Công văn số 35 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4 năm 20 ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

VB 237/CV-CTN Vv Cung cấp danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đâu năm 2022

VB 237/CV-CTN Vv Cung cấp danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời ... Xem thêm
Ngày 30/07/2022
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01