Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 23/03/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 23/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 14/03/2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 01/03/2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 01/03/2023

Văn bản số 68/VB-CTN Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 tăng trên 10% so năm 2021

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 tăng trên 10% so năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 01/03/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01