Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tháng 10/2020 ... Xem thêm
Ngày 29/10/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3 năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty

CV 319/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 VP Cty ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020 Công ty

CV 320/CV-CTN Vv giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Q3/2020  Công t ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020 (Điều chỉnh)

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020&n ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐQT Họp Hội đồng Quản trị tháng 9/2020

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐQT Họp Hội đồng Quản trị tháng 9/2020 ... Xem thêm
Ngày 11/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong H ... Xem thêm
Ngày 22/07/2020

Thông báo Số 196-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 15/06/2020

Thông báo Số 192-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 12/06/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01