Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020 (Điều chỉnh)

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quí 3 năm 2020&n ... Xem thêm
Ngày 14/10/2020

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐQT Họp Hội đồng Quản trị tháng 9/2020

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐQT Họp Hội đồng Quản trị tháng 9/2020 ... Xem thêm
Ngày 11/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị

Quyết định 02/2020/HDQT Vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong H ... Xem thêm
Ngày 22/07/2020

Thông báo Số 196-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 15/06/2020

Thông báo Số 192-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 12/06/2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 10/06/2020

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01