Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 28/04/2023

VB 655_2023 Vv Danh sách Tổng hợp người sở hữu Chứng khoán

Danh sách Tổng hợp người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 27/04/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/04/2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/04/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quí 1 Năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2023 tăng 10%

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2023 tăng 10%

Công văn số 124 Vv Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1 năm 2 ... Xem thêm
Ngày 14/04/2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng ... Xem thêm
Ngày 27/03/2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023

Thông báo 02_TBHDQT Vv Hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng ... Xem thêm
Ngày 27/03/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01