Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020   ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch

Đơn đề cử- ứng cử KSV- Dự thảo quy chế - Sơ yếu lý lịch ... Xem thêm
Ngày 25/03/2020

Báo cáo thương niên năm 2019

Báo cáo thương niên năm 2019 ... Xem thêm
Ngày 17/03/2020

Về việc Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019

Về việc Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo c&aacut ... Xem thêm
Ngày 17/03/2020

Về việc Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019

Về việc Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo c&aacut ... Xem thêm
Ngày 17/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 ... Xem thêm
Ngày 11/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 ... Xem thêm
Ngày 11/03/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01