Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

TB: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

TB: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

TB: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 01/06/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 Đã kiểm toán ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020

Thông báo số 146: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020

Thông báo số 146: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người ... Xem thêm
Ngày 18/05/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01