Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Thông báo Số 196-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 15/06/2020

Thông báo Số 192-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 12/06/2020

Thông báo Số 192-TB-CTN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu Chứng khoán ... Xem thêm
Ngày 12/06/2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 10/06/2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 10/06/2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ... Xem thêm
Ngày 10/06/2020

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát

Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban Kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01