Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Quyết định 06/2020/QĐ-HĐQT Về việc cho thôi việc và miễn nhiệm

Quyết định 06/2020/QĐ-HĐQT Về việc cho thôi việc và miễn nhiệm ... Xem thêm
Ngày 10/09/2020

Quyết định 06/2020/QĐ-HĐQT Về việc cho thôi việc và miễn nhiệm

Quyết định 06/2020/QĐ-HĐQT Về việc cho thôi việc và miễn nhiệm ... Xem thêm
Ngày 10/09/2020

Công văn số 279/CV-CTN Vv Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Công văn số 279/CV-CTN Vv Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám Đốc ... Xem thêm
Ngày 10/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Quyết định 07/2020/QĐ-HĐQT Vv Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty ... Xem thêm
Ngày 09/09/2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty 6 tháng năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020

Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng năm 2020 ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020

Công văn số 266 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC VP giữa niên độ 2020

Công văn số 266 Vv Giải trình kết quả HĐKD thay đổi trên 5% BCTC VP giữa niê ... Xem thêm
Ngày 24/08/2020
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01