Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 4 năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 4 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 16/01/2024

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2023

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 29/12/2023

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2023

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 29/12/2023

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND: Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Trích Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đ ... Xem thêm
Ngày 31/10/2023

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND: Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Trích Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đ ... Xem thêm
Ngày 31/10/2023

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND: Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Trích Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đ ... Xem thêm
Ngày 31/10/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023  ... Xem thêm
Ngày 13/10/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023  ... Xem thêm
Ngày 13/10/2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 3 năm 2023  ... Xem thêm
Ngày 13/10/2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 3 năm 2023

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quí 3 năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 13/10/2023
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01