Lawaco Logo

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Cổ Đông

Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần 2 năm 2024

Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần 2 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 06/02/2024

Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần 2 năm 2024

Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần 2 năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 06/02/2024

Quyết định về việc thôi cử người làm đại diện phần vốn tại các Công ty liên kết

Quyết định về việc thôi cử người làm đại diện phần vốn tại các Công ty li& ... Xem thêm
Ngày 06/02/2024

Thông báo số 72 thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo số 72 thay đổi người có liên quan của người nội bộ  ... Xem thêm
Ngày 06/02/2024

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 và Thông báo đăngký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2024

Nghị quyết Họp hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 v& ... Xem thêm
Ngày 31/01/2024

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 và Thông báo đăngký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2024

Nghị quyết Họp hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2024 v& ... Xem thêm
Ngày 31/01/2024

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024

Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đến 30/01/2024

Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đến 30/01/2 ... Xem thêm
Ngày 30/01/2024
Lawaco item

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01